Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.8 op Kiyoh

Ruim 10 jaar ervaring

98% slagingspercentage

10.000+ operaties

Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN GLOBALHAIR behandelingsovereenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen GlobalHair, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64584127, en de client, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 1- begripsbepaling

GlobalHair: Bemiddelingsbureau dat aan personen verblijf en/of transfers aanbiedt voor medische behandelingen in het buitenland.
Overeenkomst: De overeenkomst waarbij GlobalHair zich jegens client verbindt tot het verschaffen van de volgende diensten, of delen van de volgende diensten: 1. Client in contact brengen met gespecialiseerde medische instelling op basis van de uitgebrachte offerte tussen client en medische instelling; 2. Verblijf in hotel/appartement of gelijkwaardig onderkomen; 3. Noodzakelijke transfers tussen vliegveld, hotel/appartement en/of medische instelling; . In sommige gevallen kan de client in overleg met GlobalHair besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de client kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de client zelf zullen worden verzorgd.
Dienstverlener: De vervoerder, accommodatie verschaffer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de client een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Medische instelling: De medische instelling waar de client een medische behandeling ondergaat en waarvoor de client voorafgaand aan de behandeling een offerte kan hebben ontvangen. Client: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GlobalHair in contact is getreden teneinde van de diensten van GlobalHair gebruik te maken. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de GlobalHair aangegane (behandelings)overeenkomsten evenals iedere offerte. De algemene voorwaarden maken deel uit van alle inschrijfformulieren voor de respectievelijke medische (na)behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen GlobalHair en client.
2.2 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de client. Bij botsing tussen de Algemene voorwaarden en de behandelingsovereenkomst gaat hetgeen vermeld in de behandelingsovereenkomst voor.
2.3 De client doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de client van het aanbod en de betalen van de aanbetaling aan GlobalHair.
3.2 De client aanvaardt daarbij deze Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door GlobalHair zijn gesteld.
3.3. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de client voor zulks een behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de client.
3.4 GlobalHair draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden, medische instellingen en/of dienstverleners uitgegeven.
3.5 Indien aan de zijde van GlobalHair sprake is van overmacht. Heeft Glo0balHair het recht de behandeling op te schorten zolang de overmacht toestand voortduurt. 22

Artikel 4- Betaling en/of annulering

4.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de aanbetaling voor de behandeling waarbij een betalingstermijn van 72uur geldt, mits er anders is overeengekomen. Op straffe van ontbinding van de behandelingsovereenkomst.

4.2 Alle door GlobalHair in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De client is niet bevoegd tot verrekening. De client heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens GlobalHair op te schorten.

4.3 Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder begrepen de kosten, is de client in verzuim. Hiervan wordt hij door GlobalHair schriftelijk in kennis gesteld. Indien de client jegens GlobalHair in verzuim is, is hij verplicht GlobalHair de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. GlobalHair heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder art 4, lid 4.

4.4 Annulering door de client Bij annulering van de overeenkomst door de client is de client annulerings- en administratiekosten verschuldigd over de het verblijf en behandeling. De algemene annuleringskosten zijn als volgt: •Na het voldoen van de aanbetaling wordt de datum bevestigd, de aanbetaling is nodig om de opstartkosten te dekken. Bij annulering na aanbetaling krijgt u geen restitutie van de aanbetaling. Bij annulering vanaf 31 dagen vóór de behandeling: 50% van de behandeling(tenminste ter hoogte van de aanbetaling). •Bij annulering vanaf 21 dagen vóór de medische behandeling 75% van de kosten •Bij annulering vanaf 5 werkdagen vóór vertrek of later: de volledige kosten.

4.5 Indien de client jegens GlobalHair in verzuim is, is hij verplicht GlobalHair de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de client te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250,

Artikel 5 Kosten

5.1 GlobalHair heeft het recht de kosten te wijzigen tot 5 weken voor de medische behandeling, indien de kosten van de dienstverlening van GlobalHair met meer dan 20% stijgen.

5.2 De client heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Artikel 6 Informatie

6.1 De client is ervan op de hoogte dat de medische behandeling eventueel plaats vindt in het buitenland. De client dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke. Daarnaast dient de client zelf een vliegreis te boeken naar de plaats van de medische instelling in het buitenland.

6.2 Indien de client de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.

Artikel 7

De benodigde informatie over de medische behandeling, hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 1 week voor vertrek in het bezit van de client worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 8- Wijzigen, Verzetten en Annuleren

8.1 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de client wijziging daarvan verzoeken. Tot 31 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door GlobalHair worden bevestigd.

8.2 GlobalHair zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed en moet de client onverwijld worden meegedeeld. De client kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.

8.3 Annulering door de client Bij annulering van de overeenkomst door de client is de client annulerings- en administratiekosten verschuldigd over de het verblijf en behandeling. De algemene annuleringskosten zijn als volgt: •Na het voldoen van de aanbetaling wordt de datum bevestigd, de aanbetaling is nodig om de opstartkosten te dekken. Bij annulering na aanbetaling krijgt u geen restitutie van de aanbetaling. Bij annulering vanaf 31 dagen vóór vertrek de behandeling: 50% van de behandeling(tenminste ter hoogte van de aanbetaling). •Bij annulering vanaf 21 dagen vóór de medische behandeling 75% van de kosten •Bij annulering vanaf 5 werkdagen vóór vertrek of later: de volledige kosten. Bij annulering.

8.4 Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door GLOBALHAIR van verblijf.

Artikel 9 - Wijziging

9.1 GlobalHair heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van GlobalHair aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de client kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de client. Indien de oorzaak van de wijziging aan GlobalHair kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van GlobalHair. Dit artikel is niet van toepassing op de medische behandeling.

9.2 GlobalHair moet de client binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de client is toe te rekenen. De client kan de wijziging(en) afwijzen.

9.3 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

9.4 GlobalHair mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de client onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de client de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.

9.5 In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt GlobalHair de client de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 lid 4. Artikel

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en Overmacht

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is GlobalHair verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de client op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de medische behandeling en/of het resultaat hiervan is GlobalHair niet aansprakelijk te stellen.

10.2 Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de client verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.

10.3 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn, het uitvallen en of wijzigen van vluchten, voor zover GlobalHair hierop geen invloed had kunnen uitoefenen. Artikel

Artikel 11 - Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid GlobalHair

11.1 Wanneer GlobalHair op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de door de client geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de client lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

11.2 GlobalHair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. GlobalHair draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

11.3 GlobalHair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De client is op de hoogte van de voorgenomen medische behandeling en de kosten daarvan middels de toegestuurde offerte van de medische instelling. De client verklaart GlobalHair niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de arts.

11.4 Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de client geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. GlobalHair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en het advies van de arts. GlobalHair zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.

11.5 Client verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.

11.6 Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot GlobalHair wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen client en behandelend arts.

11.7 Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen client en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.

11.8 GlobalHair is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd. 9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van GlobalHair gelden ook ten behoeve van de werknemers van GlobalHair, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

11.9 GlobalHair is niet aan aansprakelijk wanneer de client het nazorgtraject niet correct volgt en/of tussentijds behandelingen bij een ander kliniek neemt. (behandelingen die van invloed kunnen hebben op het eindresultaat van de haartransplantatie)

Artikel 12 - Verplichtingen van de cliënt

De cliënt(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van GlobalHair en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van GlobalHair en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte cliënt. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt.

Artikel 13 - Nazorgtraject

Het nazorgtraject is een onderdeel van de overeenkomst en gaat gepaard met verplichtingen voor zowel de cliënt als GlobalHair.

Artikel 14 - Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de diensterverlening van GlobalHair, moet deze onverwijld worden gemeld bij GlobalHair.

Boek een gratis Adviesgesprek

We starten altijd met een adviesgesprek om jouw wensen te bespreken. Deze is gratis!
Selecteer onderwerp
Vraag
Medicatie / allergie?
Hele naam
Telefoonnummer
Emailadres
Land

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4